หน้าแรก

นายก อบต.

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

21 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
4 ธันวาคม 2563 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
27 ตุลาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่
18 กันยายน 2563 ภาพกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน โครงการอนุรักษ์การทำขนมไทยและอาหารไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
11 กันยายน 2563 ภาพโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9 กันยายน 2563 ภาพโครงการจัดฝึกอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

5 สิงหาคม 2563 สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
5 สิงหาคม 2563 สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
2 กรกฎาคม 2563 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
25 มิถุนายน 2563 รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
29 พฤษภาคม 2563 สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาอง๕์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563
1 พฤษภาคม 2563 สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2563